Specjalność

Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość ma już długoletnią tradycję - została uruchomiona w 2001 r., a pierwsi absolwenci ukończyli ją w 2004 r.

 

Specjalność ta charakteryzuje się koncentracją na przedmiotach bankowo–finansowych. Absolwenci specjalizują się w zagadnieniach dotyczących rynków finansowych, bankowości oraz finansów i rozliczeń międzynarodowych.

 

Podstawą programu specjalności są przedmioty kierunkowe, takie jak Finanse, Rozliczenia międzynarodowe, Analiza ekonomiczna, Bankowość, Finanse międzynarodowe, Akademia Thomson Reuters, natomiast uzupełnieniem – szereg przedmiotów specjalnościowych i fakultatywnych dopasowanych do zindywidualizowanych zainteresowań studentów. Wybór specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość daje możliwość studiowania takich zagadnień i przedmiotów jak:


na I stopniu studiów:

Finanse, Rozliczenia międzynarodowe, Analiza ekonomiczna, Bankowość, Koniunktura gospodarcza, Akademia Refinitiv, Bankowość korporacyjna, Bankowość inwestycyjna, Podatki w działalności gospodarczej, Rynek ubezpieczeń gospodarczych, Ryzyko w banku, Ryzyko kredytowe przedsiębiorstw, Rynek dłużnych instrumentów finansowych, Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym, e-biznes w gospodarce globalnej, Finansowanie łańcucha dostaw, Psychologia w finansach.


na II stopniu studiów:

Finanse międzynarodowe, Międzynarodowy rynek walutowy, Finanse przedsiębiorstw, Rynek akcji, Strategie inwestycyjne, Dealing room, Kryzysy finansowe, Faktoring w praktyce gospodarczej, Metody wyceny przedsiębiorstw, Marketing instytucji finansowych, Zarządzanie projektami.


Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość przygotowuje do pracy:

w bankach, w instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital, centrach finansowo-księgowych korporacji. Absolwenci FMiB pracują ponadto w krajowych i międzynarodowych podmiotach doradztwa finansowego, instytucjach konsultingowych i audytorskich, a także w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i zarządzania jego finansami.

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami interaktywnymi z dużym udziałem konwersatoriów, prac własnych studentów, metody studium przypadku i przykładów z praktyki polskiej i zagranicznej.

Na zajęciach w ramach specjalności FMiB często goszczą praktycy dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym.

Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w ramach kół naukowych, w tym w szczególności Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, a także na uczelniach zagranicznych, m.in. w ramach programu Erasmus+ – do wyboru jest kilkadziesiąt uczelni.

Opiekę merytoryczną nad specjalnością Finanse Międzynarodowe i Bankowość sprawuje Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych.

Opiekunką specjalności jest dr Magdalena Markiewicz.

 


Studia na specjalności FINANSE MIĘDZYNARODOWE I BANKOWOŚĆ dają profesjonalne przygotowanie do pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych

Wyposażają w wiedzę o finansach i umiejętność jej wykorzystania w praktyce