Wydział Ekonomiczny w rankingach


Uniwersytet Gdański w prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings 2020


Times Higher Education po raz drugi opublikował prestiżowe zestawienie uczelni wyższych realizujących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030, a więc zaangażowanych w rozwiazywanie najistotniejszych problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, zmiany klimatyczne, czy dewastacja środowiska naturalnego. 

W opublikowanym 22 kwietnia 2020 roku zestawieniu THE Impact Rankings Uniwersytet Gdański oceniony został bardzo wysoko pod względem wkładu w realizację Celu 14. „Życie pod wodą”. W tej kategorii uczelnia uplasowała się na 42. miejscu spośród 242 instytucji szkolnictwa wyższego z całego świata. Ten niewątpliwy sukces potwierdza wysoką pozycję Uniwersytetu Gdańskiego (współtworzącego Europejski Uniwersytet Nadmorski, European University of the Seas,  SEA-EU) wśród uczelni prowadzących badania i kształcenie powiązane z  tematyka morską.

Wysoką pozycję Uniwersytet odnotował także w zakresie realizacji Celu 11. „Zrównoważone miasta i  społeczności” -  tj. przedział 101-200 na 470 uczelni ocenianych w ramach tego Celu. Dostrzeżono wkład uczelni w działania na rzecz eliminowania negatywnych skutków gwałtownej urbanizacji, poprawy efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenia zanieczyszczeń, dostępu do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych, by uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

W rankingu globalnym uwzględniającym wszystkie 17 Celów uczestniczyło 766 najlepszych uczelni wyższych z  85 krajów, w tym 5 z Polski. Uniwersytet Gdański sklasyfikowano w przedziale 301-400. W tym samym przedziale znalazł się Uniwersytet Warszawski. Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska sklasyfikowane zostały w przedziale 401-600.

THE Impact Rankings odzwierciedla aktualny trend w dyskusji na temat oceny społecznego i  ekonomicznego znaczenia i wpływu uczelni wyższych. Oprócz aktywności naukowej i edukacyjnej uczelni, w rankingu brane pod uwagę są także działania w obrębie tzw. trzeciej misji uczelni i jej zaangażowania społeczno-gospodarczego. Tym samym ranking promuje i podkreśla wagę tych działań, wkład uczelni w realizację globalnej agendy rozwoju oraz ich wpływu na poprawę jakości życia, środowiska i klimatu. Bardzo wysoka pozycja Uniwersytetu Gdańskiego w tym rankingu potwierdza jego siłę w wybranych obszarach specjalizacji naukowej, a także znaczenie prowadzonych badań, kształcenia, współpracy z otoczeniem  społeczno-gospodarczym dla rozwoju miasta Gdańska i całego regionu.


Uniwersytet Gdański w dziedzinowym Rankingu Szanghajskim 2020


Uniwersytet Gdański po raz kolejny znalazł się w Rankingu Szanghajskim 2020, czyli zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie. Uczelnia jest notowana w tegorocznym rankingu Global Ranking of Academic Subjects na pozycji 401-500 wśród najlepszych uczelni na świecie w dyscyplinie Ekologia.

Obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym zestawieniu potwierdza znaczący wkład prowadzonych na Uczelni badań naukowych w rozwiązywanie problemów związanych z ochroną klimatu, ekosystemów i środowiska.

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma wydajność i jakość badań mierzona liczbą publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie oraz najwyższe uznanie akademickie.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest przez Ranking Szanghajski (ARWU -Academic Ranking of World Universities) od 2009 roku. Jest to zestawienie uczelni z całego świata ocenianych pod względem  dyscyplin naukowych. ARWU to jeden z najbardziej znaczących rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Rankings).

Pełna lista rankingowa GRASW Ranking Times Higher Education World University Ranking 2019

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats :

W  rankingu Times Higher Education World University Ranking 2019 Uniwersytet Gdański uplasował się na czwartej pozycji w kategorii uniwersytetów klasycznych w Polsce (za Uniwersytetami: Jagiellońskim, Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych uzyskał wysoką, szóstą pozycję (tu w wyścigu ustępował dodatkowo krakowskiej AGH oraz Politechnice Warszawskiej). Ranking THE to światowe zestawienie obejmujące ponad 1250 podmiotów o różnym profilu, które podlegają ocenie jakościowej pod względem realizowanych misji, jakie wpisane są w działalność uczelni wyższych.

Wskaźniki oceny jakościowej podzielono na pięć obszarów: nauczanie, badania (zakres badań i reputacja zespołów), cytowalność (wpływ badań), międzynarodowa postrzegalność uczelni oraz udział w gospodarce (transfer wiedzy). Wobec tak wielowątkowo prowadzonej oceny, nie jest łatwo konkurować z najlepszymi uczelniami świata, niemniej jednak cieszy wysoka pozycja UG na arenie krajowej. Ranking Times Higher Education World University Ranking rozpoznawany jest przez studentów na całym świecie, cieszy się dużym zaufaniem naukowców, rad zarządzających uczelni, partnerów z sektora gospodarki oraz rządów państw.


QS World University Ranking 2019

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 :

Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym na początku czerwca 2018 prestiżowym rankingu międzynarodowym QS World University Ranking 2019.

Uniwersytet Gdański znalazł się w tak doborowym towarzystwie jako jedyna uczelnia akademicka z Pomorza, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych piąty wynik.

QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych, obok Times Higher Education, U-Multirank oraz Rankingu Szanghajskiego. Ranking mierzący naukowy prestiż akademicki uczelni powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputację w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczbę cytowań oraz liczbę studentów i pracowników z zagranicy. Na czterech pierwszych miejscach w aktualnym rankingu znalazły się wyłącznie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najlepszy w tegorocznym zestawieniu okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kolejne miejsca zajęły: Stanford University i Harvard University. Najlepszą uczelnią europejską okazał się brytyjski University of Oxford, który w rankingu zajął piąte miejsce, plasując się tuż za uczelniami amerykańskimi.uniRank Polish University Ranking 2018

https://www.4icu.org/pl/ :

Uniwersytet Gdański może się poszczycić uzyskaniem 10 pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła nasza uczelnia w tym zestawieniu daje je równocześnie prymat wśród wszystkich uczelni z Pomorza a także miejsce nr 7 w gronie klasycznych uniwersytetów w naszym kraju. Ranking uniRank przygotowany przez firmę o tej samej nazwie dostarcza informacji o najbardziej popularnych uczelniach na świecie, danych kontynentach oraz w poszczególnych krajach.
Popularność uczelni mierzona jest poprzez analizę popularności ich stron internetowych.THE Emerging Economies University Ranking 2018

https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2018/emerging-economies-universityrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Warto również podkreślić obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym międzynarodowym rankingu. Ranking opracowany przez cenionego światowego eksperta w dziedzinie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, firmę Times Higher Education obejmuje zestawienie porównujące uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”.
W najnowszym rankingu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, spośród których Uniwersytet Gdański uplasował się na miejscu 9. Ranking Emerging Economies tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia. Metodologia badań została dopracowana w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić charakterystykę i priorytety rozwoju szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się m.in. do związków uczelni z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.