Zarządzenie nr 1/23

Zarządzenie nr 1/23
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Badań nad Crowdfundingiem w Polsce


Na podstawie § 72 ust. 8 p. 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) - zarządza się, co następuje:


§ 1.


Z dniem 25 maja 2023 roku powołuje się Zespół ds. Badań nad Crowdfundingiem w Polsce.
Koordynatorkami Zespołu są  dr Urszula Mrzygłód oraz dr Joanna Adamska-Mieruszewska.


§ 2.


Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań nad znaczeniem i rozwojem crowdfundingu w rożnych sektorach rynku, w tym sektorze przedsiębiorstw, lokalnych społeczności i organizacji non-profit,
  2. współpraca z krajowymi i zagranicznymi naukowcami specjalizującymi się w tematyce crowdfundingu oraz specjalistami – przedstawicielami platform crowdfundingowych
  3. i podmiotów wspierających rynek crowdfundingu,
  4. budowanie sieci współpracy z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, którzy planują rozpocząć badania w tematyce crowdfundingu i budowanie wizerunku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego jako instytucji, w której takie badania są realizowane,
  5. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń z tematyki crowdfundingu.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego