Zarządzenie nr 5/21 Dziekana WE UG

 Zarządzenie nr 5/21
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Koordynatorów kierunków ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze


Na podstawie § 72 ust. 8 p. 15 oraz § 72 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 110/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Tworzy się stanowiska koordynatorów następujących kierunków studiów: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwanych dalej „koordynatorami”.
2. Ustala się liczbę dwóch/dwoje koordynatorów, po jednym dla każdego kierunku studiów.


§ 2.

1. Koordynatorzy kierunków studiów ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze dbają o prawidłową koordynację oferty kształcenia dla określonego kierunku studiów.
2. Do szczegółowych zadań koordynatora należy:
a) bieżący monitoring danego kierunku studiów pod kątem jego zgodności z przepisami prawa,
b) zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie realizacji programu studiów do prodziekana odpowiedzialnego za kształcenie,
c) ewaluacja treści przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych,
d) inicjowanie/proponowanie zmian w zakresie przedmiotów w programie studiów w porozumieniu z Opiekunami specjalności na danym kierunku,
e) nawiązywanie/utrzymywanie kontaktu z osobami/grupami osób biorącymi udział w kształtowaniu programu studiów,
f) monitorowanie współpracy z praktykami gospodarczymi w procesie dydaktycznym (we współpracy z prodziekanem odpowiedzialnym za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym), a również możliwość inicjowania takiej współpracy,
g) monitorowanie opinii studentów i absolwentów na temat programu studiów (we współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia),
h) bieżący monitoring sylabusów przedmiotów, weryfikacja ich uaktualnienia przed rozpoczęciem roku akademickiego,
i) wskazywanie kandydata/kandydatów na opiekuna/opiekunów studentów I roku,
j) realizacja innych działań związanych z kierunkiem studiów.


§ 3.

1. Pierwszymi koordynatorami kierunków studiów, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym są wyłonieni w wyniku konkursu, ogłoszonego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego
a) dla kierunku ekonomia - dr Leszek Reszka
b) dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - dr Monika Grottel
2. Kadencja pierwszych koordynatorów rozpoczyna się z dniem 1.09.2021 roku i kończy się w dniu 30.09.2024 roku
3. Koordynatorzy, o których mowa w § 2 pkt 1, mogą być w każdym czasie odwołani przez dziekana.  

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego