Zarządzenie nr 4/21 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 4/21
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania wydziałowego koordynatora ds. współpracy międzynarodowej
na okres do końca kadencji 2020-2024


Na podstawie § 72 ust. 4 p. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 110/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Z dniem 23 czerwca 2021 roku powołuje się Panią dr. hab. Joannę Kuczewską do pełnienia funkcji Wydziałowego Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej na okres do końca kadencji 2020-2024.


§ 2.

Do zadań Wydziałowego Koordynatora ds. współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

koordynacja we współpracy z władzami dziekańskimi działań związanych z internacjonalizacją oferty kształcenia na Wydziale Ekonomicznym, w tym rozwijanie programów podwójnego dyplomu, tworzenie wspólnych programów studiów z uczelniami partnerskimi, wspieranie projektów międzynarodowych o charakterze dydaktycznym i inne działania w obszarze współpracy międzynarodowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego