Zarządzenie nr 3/21 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 3/21
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 09 lutego 2021 roku

w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów: biznes i technologia ekologiczna


Na podstawie § 75 ust. 1-2 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 110/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) – zarządza się, co następuje:


§ 1.

 

 1. Tworzy się radę programową kierunku studiów: biznes i technologia ekologiczna, zwaną dalej „radą”.
 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierunku studiów, należy przez to rozumieć kierunek studiów: biznes i technologia ekologiczna.
 
§ 2.
 
 1. Rada dba o prawidłową realizację programu studiów określonego dla kierunku studiów oraz wysoką jakość kształcenia na kierunku studiów.
 2. Do szczegółowych zadań rady należy:
  1) opracowywanie projektów programów studiów, w szczególności zgodnych z obowiązującymi przepisami powszechnymi oraz przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu, w tym:
  a) określanie przedmiotów, rodzajów i form zajęć dydaktycznych oraz ich wzajemnych proporcji, w tym określenie zakresu zajęć laboratoryjnych oraz praktyk zawodowych, wymaganych do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
  b) ustalanie zgodności efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć z efektami kierunkowymi oraz weryfikowanie treści programowych zajęć lub ich grup w odniesieniu do osiągania zakładanych efektów uczenia się;
  2) okresowa kontrola treści przedmiotów realizowanych w ramach kierunków studiów w celu uniknięcia powtarzania się treści programowych oraz zapewnienia zgodności tych treści z aktualnym stanem wiedzy i postępami w nauce i praktyce;
  3) określenie, pod względem metodologicznym i merytorycznym, zasad i kryteriów przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku studiów;
  4) sprawowanie nadzoru nad:
  a) doborem promotorów prac dyplomowych pod względem ich kwalifikacji merytorycznych,
  b) określaniem tematów prac dyplomowych;
  5) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych w Regulaminie Studiów UG;
  6) wyrażanie opinii w sprawach określenia w programie studiów dla kierunków studiów zajęć lub grup zajęć wskazanych jako zajęcia lub grupy zajęć do wyboru;
  7) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu doskonalenia programów studiów oraz dobrego przygotowania absolwenta do wykonywania obowiązków zawodowych;
  8) monitorowanie procesu dydaktycznego poprzez analizę wyników badań ankietowych w odniesieniu do poszczególnych zajęć;
  9) współpraca z opiekunami specjalności i kierownikami katedr w sprawie programów specjalności i obsady zajęć.
 
§ 3.
 
 1. W skład rady wchodzą:
  1) dr Tomasz Gutowski - prodziekan do spraw kształcenia;
  2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Chemii, w liczbie 5 osób:
  - prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
  - dr hab. Przemysław Kulawczuk profesor Uniwersytetu Gdańskiego
  - prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
  - dr Andrzej Poszewiecki
  - dr Joanna Fryca-Knop
  3) Emilia Górniak – student kierunku Biznes i technologia ekologiczna;
  4) Rozanna Kołodziej - student kierunku Biznes i technologia ekologiczna;
  5) mgr Magdalena Kawińska - przedstawiciel otoczenia gospodarczego.
 2. Członkowie rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być w każdym czasie odwołani przez dziekana.
  Członków rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dziekan powołuje i odwołuje zgodnie ze wskazaniem studentów kierunku biznes i technologia ekologiczna.
 3. Przewodniczącym rady jest dr hab. Przemysław Kulawczuk profesor Uniwersytetu Gdańskiego.
 
§ 4.
 
 1. Członek rady ma obowiązek udziału w posiedzeniach rady.
 2. W celu właściwej realizacji swoich obowiązków związanych z pracami rady członek rady jest również zobowiązany do szczegółowego i systematycznego zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami, w tym rozporządzeniami ministra właściwego do spraw nauki oraz szkolnictwa wyższego, uchwałami Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządzeniami Rektora i dziekana oraz uchwałami i wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 3. W posiedzeniach rady może również uczestniczyć dziekan albo osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w posiedzeniu rady bez prawa głosu.
 
§ 5.
 
Do zadań przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami rady;
2) przedkładanie do zaopiniowania przez radę dziekana programów studiów, a także przedkładanie tej radzie propozycji działań niezbędnych do zapewnienia właściwej realizacji programu studiów i wysokiej jakości kształcenia;
3) przeprowadzanie konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne w szczególności w zakresie treści programowych, form zajęć lub kryteriów ich zaliczania;
4) składanie dziekanowi informacji o pracach rady przynajmniej raz w semestrze.

 
§ 6.
 
 1. Posiedzenie rady przewodniczący zwołuje się, co najmniej raz w semestrze roku akademickiego i co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka rady lub osobę zaproszoną przez przewodniczącego. Do zawiadomienia dołącza się w szczególności porządek posiedzenia.
 3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady, w tym przewodniczącego.
 4. Posiedzenia rady są jawne, chyba że przewodniczący wyłączy jawność posiedzenia w całości lub w części. Z przebiegu obrad na posiedzeniu rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 


Zostało zmienione przez
Zarządzenie nr 1/22 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 listopada 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/21 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów: biznes i technologia ekologiczna