Zarządzenie nr 2/21 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 2/21
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu Wydziałowego Zespołu ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research na okres do końca kadencji 2020-2024


Na podstawie § 72 ust. 4 p. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 110/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) zarządza się, co następuje:


§ 1.


Z dniem 27 stycznia 2021 roku powołuje się Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research na okres do końca kadencji 2020-2024. W skład komisji wchodzi 8 członków:

1. dr hab. Barbara Pawłowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - przewodnicząca
2. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
3. dr Anna Galik,
4. dr Grzegorz Pawłowski,
5. mgr Dariusz Weiland,
6. mgr Magdalena Reszka,
7. mgr Ewa Barabas,
8. Kamila Ulmann.


§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analiza potrzeb w odniesieniu do zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników w zakresie wdrażania Strategii HR na Wydziale Ekonomicznym UG w trzech obszarach: aspekty etyczne i zawodowe; rekrutacja i ocena pracowników; rozwój kariery zawodowej i warunki pracy;
2) monitorowanie potrzeb i podjętych działań naprawczych.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zostało zmienione przez

Zarządzenie nr 2/22 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 2/21 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania i ustalenia składu Wydziałowego Zespołu ds. Wdrożenia i Monitorowania Strategii HR Excellence in Research na okres do końca kadencji 2020-2024