Zarządzenie nr 1/21 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 1/21
Dziekana Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 4 stycznia 2021 roku

zmieniające zarządzenie nr 4/20 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 12 października 2020 roku  w sprawie powołania i ustalenia składu Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Naukowego i Ewaluacji, jako stałej komisji Rady Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024


Na podstawie § 72 ust. 4 p. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (tekst jedn.: Zarządzenie nr 110/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego) zarządza się, co następuje:


§ 1.


W skład Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Naukowego i Ewaluacji powołuje się dr Agnieszkę Szmelter-Jarosz jako członka Komisji.§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Zmienia

Zarządzenie nr 4/20 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Naukowego i Ewaluacji, jako stałej komisji Rady Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024