Uchwała Nr 15b/16/WEUG

Uchwała Nr 15b/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Brzezickiego

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), postanawia wyznaczyć recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Brzezickiego pt. „Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickim” w osobie dr hab. Wojciecha Jareckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 31 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski