Uchwała Nr 14/16/WEUG

Uchwała Nr 14/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania dr Beacie Majeckiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), nadaje dr Beacie Majeckiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.
 
Wynik głosowania: oddano: 34 głosy, za: 30 głosów, przeciw: 3 głosy, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski