Uchwała Nr 1/16/WEUG

 

Uchwała Nr 1/16/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Cezarego Godziuka na temat: „Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)”

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Cezarego Godziuka na temat „Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)”.

Wynik głosowania: oddano: 15 głosów, za: 15 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski