Uchwała Nr 9/15/WEUG

Uchwała Nr 9/15/WE UG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Solomona Thomasa pt. "Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st century"

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), postanawia wyznaczyć dr. Marcina Brycza  na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Solomona Thomasa pt. "Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st century".

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 32 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski