Uchwała Nr 7/15/WEUG

Uchwała Nr 7/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Solomona Thomasa

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Teresy Kamińskiej, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Solomona Thomasa  pt. "Four gap model for the establishment of sustainable development in Nigeria in the 21st century".

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 37 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski