Uchwała Nr 5b/15/WEUG

Uchwała Nr 5b/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), postanawia wyznaczyć recenzenta rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej pt. „Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego” w osobie prof. zw. dr hab. Romana Kisiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 34 głosy, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 2 głosy.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski