Uchwała Nr 3/15/WEUG

Uchwała Nr 3/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Borowicz

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. zw. dra hab. Alojzego Nowaka z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. zw. dr hab. Ewy Oziewicz z Wydziału Ekonomicznego UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Aleksandry Borowicz pt. „Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportu”. Obrona odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. o godzinie 13.00. 

Wynik głosowania: oddano: 37 głosów, za: 30 głosów, przeciw: 4 głosy, wstrzymujących się: 3 głosy.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski