Uchwała Nr 1/15/WEUG

Uchwała Nr 1/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Letkiewicza

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1, 2 i 3  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu recenzji czterech recenzentów powołanych w przewodzie habilitacyjnym, autoreferatu habilitacyjnego dr. Andrzeja Letkiewicza, przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, w trakcie którego kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na postawione pytania, postanawia w tajnym głosowaniu, przy obecności 39 osób uprawnionych do głosowania, przyjąć kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Letkiewicza.

Wynik głosowania: oddano: 39 głosów, za: 36 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 2 głosy.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski