Uchwała Nr 24/14/WEUG

Uchwała Nr 24/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hauer i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 15 maja 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji dr hab. Wiesława Jareckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. UG, dr hab. Hanny Treder podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hauer i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 24 osoby, 1 osoba głosowała przeciwnie i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski