Uchwała Nr 22/14/WEUG

Uchwała Nr 22/14/WEUG w sprawie zamknięcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Marianowi Turkowi podjęta 15 maja 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), po wysłuchaniu sprawozdania Dziekana Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego i odczytaniu pisemnego wniosku dr hab. Marianowi Turkowi, w którym zwraca się z prośbą o zamkniecie postepowania, postanowiła podjąć uchwałę o zamknięciu postępowania w sprawie nadania tytułu profesora.

W głosowaniu nad uchwałą, przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania, oddano 24 głosów „tak”, 1 osoba głosowała przeciwnie i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski