Uchwała Nr 7/14/WEUG

Uchwała Nr 7/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Osieckiej-Brzeskiej i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 20 lutego 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. US, dr hab. Haliny Nakoniecznej-Kisiel z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Osieckiej-Brzeskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r. o godzinie 9.00.

Przy obecności 34 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 34 osoby, nie było osób głosujących przeciwnie i „wstrzymujących się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski