2/11/WEUG

Uchwała Nr 2/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jarosławy Klimas 13 stycznia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Jarosławy Klimas pt. „Ekonomiczno-finansowe mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych Polski” powierzając prof. zw. dr hab. Krzysztofowi Szałuckiemu funkcję promotora. Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, nikt nie wyraził sprzeciwu i 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski