8/11/WEUG

Uchwała Nr 8/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcina Rakowskiego podjęta 17 lutego 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Stanisława Szwankowskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Marcina Rakowskiego pt. „Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskich” powierzając prof. zw. dr hab. Stanisławowi Szwankowskiemu funkcję promotora. Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 27 osób, przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie „wstrzymującym się” od głosownia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski