11/11/WEUG

Uchwała Nr 11/11/WEUG w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zabłockiego podjęta 17 lutego 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zabłockiego pt. „Źródła eklektyzmu w myśli ekonomicznej Stanisława Aleksandra Kempnera”.

1) prof. UW, dr hab. Zbigniew Hockuba z Uniwersytetu Warszawskiego,

2) prof. zw. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UW, dr hab. Zbigniewa Hockuby głosowało 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej głosowało 27 osób, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski