17/11/WEUG

Uchwała Nr 17/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Waszkiewicza podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Henryka Ćwiklińskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Waszkiewicza pt. „Uwarunkowania minimalizacji ryzyka inwestowania na polskim rynku obsługi długu publicznego. Wykorzystanie doświadczeń krajów iberyjskich” powierzając prof. UG, dr hab. Henrykowi Ćwiklińskiemu funkcję promotora. Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osób, przy braku osób głosujących „nie” i 1 osobie „wstrzymującej się” od głosownia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski