18/11/WEUG

Uchwała Nr 18/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Wawrowskiej-Thrun podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. prof. UG, dr hab. Doroty Simpson, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Marty Wawrowskiej-Thrun pt. „Ryzyko podatkowe w przedsiębiorstwie” powierzając prof. UG, dr hab. Dorocie Simpson funkcję promotora. Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 23 osoby, 1 osoba głosowała przeciwnie i 2 osoby „wstrzymały się” od głosownia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski