19/11/WEUG

Uchwała Nr 19/11/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Elizy Farelnik podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Elizy Farelnik pt. „Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego)”.

1) prof. UG, dr hab. Krystynę Gawlikowska-Hueckel z Uniwersytetu Gdańskiego,

2) prof. zw. dr hab. Wandę Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel oddano 23 głosy „tak”, 3 osoby głosowały „nie”, nie było osób „wstrzymujących się” od głosu .

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Wandy Gaczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oddano 22 głosy „tak”, 4 osoby głosowały „nie”, nie było osób „wstrzymujących się” od głosowania.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski