20/11/WEUG

Uchwała Nr 20/11/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Kempy podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Kempy pt. „”Skutki adaptacji statusu uzdrowiska dla strategicznego rozwoju miast nadmorskich w Polsce”.

1) prof. zw. dr hab. Andrzeja Stępniaka z Uniwersytetu Gdańskiego,

2) prof. UwB, dr hab. Tadeusza Truskolaskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Andrzeja Stępniaka głosowały 24 osoby, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, nie było osób glosujących przeciwnie.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UwB, dr hab. Tadeusza Truskolaskiego z Uniwersytetu w Białymstoku oddano 25 głosów „tak”, nie było głosów „nie” a 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski