21/11/WEUG

Uchwała Nr 21/11/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Ramędy podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2)  Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Arkadiusza Ramędy pt. „Miękkie ograniczenie budżetowe w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce”.

1) prof. UG, dr hab. Jacka Zauchy z Uniwersytetu Gdańskiego,

2) prof. US, dr hab. Barbarę Kryk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Jacka Zauchy głosowało 25 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, nie było osób głosujących przeciwnie.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. US, dr hab. Barbary Kryk z Uniwersytetu Szczecińskiego oddano 24 głosy, 1 osoba głosowała przeciwnie i 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski