22/11/WEUG

Uchwała Nr 22/11/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szmelter podjęta 14 kwietnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szmelter pt. „Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz implikacje ich użycia”.

1) prof. UG, dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego z Uniwersytetu Gdańskiego,

2) prof. zw. dr hab. Eugeniusza Najlepszego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego głosowało 25 osób, 1 osoba głosowała przeciwnie, nie było osób wstrzymujących się od głosu.

Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Eugeniusza Najlepszego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oddano 24 głosy „tak”, 1 osoba glosowała przeciwnie, nie było osób wstrzymujących się od głosowania.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski