23/11/WEUG

Uchwała Nr 23/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Godlewskiej podjęta 19 maja 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Andrzeja Stępniaka, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Godlewskiej pt. „Funkcjonowanie strefy euro. Szanse i Zagrożenia” powierzając prof. zw. dr hab. Andrzejowi Stępniakowi funkcję promotora. Przy obecności 31 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 31 osób, przy braku osób głosujących przeciwnie i „wstrzymujących się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski