25/11/WEUG

Uchwała Nr 25/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Adama Weisbrodta podjęta 19 maja 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Krzysztofa Szałuckiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Adama Weisbrodta pt. „Mechanizmy adaptacji procesów finansowania i innowacyjności w odtwarzaniu taboru autobusowego przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego” powierzając prof. zw. dr hab. Krzysztofowi Szałuckiemu funkcję promotora. Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 28 osób, 2 osoby głosowały przeciwnie, nie było osób „wstrzymujących się” od głosowania.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski