2/09/WEUG

Uchwała Nr 2/09/WEUG w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Justynie Szymczak podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej powołanej przez Radę Wydziału i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanowiła podjąć uchwałę o nadaniu Justynie Szymczak stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Funkcjonowanie funduszy hedgingowych w Polsce w latach 2005-2007„. W głosowaniu nad uchwałą, przy obecności 24 osób uprawnionych do głosowania, oddano 23 głosy „tak”, przy 1 głosie „nie” i braku głosów wstrzymujących się.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych (M.P. 2003 Nr 2, poz. 19 z dnia 10 stycznia 2003 r.), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski