3/09/WEUG

Uchwała Nr 3/09/WEUG w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Jacka Zauchy podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego oraz opiniami czterech recenzentów tego dorobku powołanych w przewodzie habilitacyjnym, postanowiła podjąć uchwałę o dopuszczeniu dr Jacka Zauchy do kolokwium habilitacyjnego. W głosowaniu tajnym przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za uchwałą opowiedziały się 25 osób, nie było głosów „nie” i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski