5/09/WEUG

Uchwała Nr 5/09/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Podlewskiego i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka i prof. dr hab. Danuty Kopycińskiej podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Jerzego Polewskiego i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 19 lutego 2009 r. o godzinie 9.00. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osoby, przy braku osób głosujących przeciwnie i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski