6/09/WEUG

Uchwała Nr 6/09/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Poszewieckiego podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Poszewieckiego pt „Innowacje jako czynnik kształtowania konkurencyjności regionów (na przykładzie wybranych regionów Europy Bałtyckiej)”.

1) prof. UB, dr hab. Marka Proniewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.

2) prof. UG, dr hab. Krystynę Gawlikowską-Hueckel z Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Krystyną Gawlikowską-Hueckel głosowało 25 osób, przy braku głosów wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym,

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UB, dr hab. Marka Proniewskiego głosowało 26 osób, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski