7/09/WEUG

Uchwała Nr 7/08/WEUR w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Janusza Adryjenko podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Ewy Oziewicz, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Janusza Adryjenko pt. „Koszty jakości jako element procesu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej)” powierzając prof. zw. dr hab. Januszowi Żurkowi funkcję promotora. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 23 osoby, 1 osoba głosowała „nie” i 1 osoba „wstrzymała się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski