16/09/WEUG

Uchwała Nr 16/09/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Roberta Szewczyka podjęta 19 lutego 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Roberta Szewczyka pt „Korporacja transnarodowa jako obszar dialogu społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy o Europejskiej Radzie Zakładowej)”.

1) prof. dr hab. Juliusza Gardawskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

2) prof. dr hab. Janusza Żurka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. dr hab. Juliusza Gardawskiego głosowało 26 osób, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów wstrzymujących się,

Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. dr hab. Janusza Żurka głosowało 25 osób, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski