18a/09/WEUG

Uchwała Nr 18a/09/WEUG w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Jacka Zauchy podjęta 17 marca 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4), art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu pozytywnych recenzji czterech recenzentów powołanych w przewodzie habilitacyjnym, autoreferatu habilitacyjnego dr Jacka Zauchy i po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, w trakcie, którego kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na postawione pytania, postanowiła w tajnym głosowaniu, przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania, podjąć uchwałę o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr Jacka Zauchy.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 28 głosów „tak”, 1 osoba głosowała „nie”, nikt nie „wstrzymał się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski