21/09/WEUG

Uchwała Nr 21/09/WEUG w sprawie wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Bohdanowi Jelińskiemu podjęta 19 marca 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności o nadanie tytułu profesora, wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Bohdanowi Jelińskiemu. W głosowaniu tajnym, przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 27 osób, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski