22/09/WEUG

Uchwała Nr 22/09/WEUG w sprawie wyznaczenie recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bohdanowi Jelińskiemu podjęta 19 marca 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz ust.4 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Bohdanowi Jelińskiemu w osobach:

1/ prof. zw. dr hab. ElŜbietę Kawecką-Wyrzykowską ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

2/ prof. zw. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 27 uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej głosowało 25 osób, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się,

Przy obecności 27 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Anny Barbary Kisiel-Łowczyc głosowało 26 osoby, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się,

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski