24/09/WEUG

Uchwała Nr 24/09/WEUG w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dzikowskiego podjęta 19 marca 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Piotra Dzikowskiego pt „Przywództwo w organizacjach w warunkach polskich na przykładzie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie leszczyńskim”.

1) prof. dr hab. Henryka Mruka z UE w Poznaniu.

2) prof. UG, dr hab. Dorotę Simpson z Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. dr hab. Henryka Mruka głosowało 25 osób, przy 2 głosach „nie” i 2 głosów wstrzymujących się.

Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Doroty Simpson głosowało 27 osób, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski