02/08/WEUG

Uchwała nr 02/08/WEUG w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Ewie Oziewicz podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii zespołu powołanego w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności o nadanie tytułu profesora, wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Ewie Oziewicz.

W głosowaniu tajnym, przy obecności 24 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 24 osób, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski