03/08/WEUG

Uchwała Nr 03/08/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Ewie Oziewicz podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz ust.4 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Ewie Oziewicz w osobach:

1/ prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

2/ prof. zw. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 24 uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Jana Rymarczyka głosowały 24 osoby, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się,

Przy obecności 24 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Anny Barbary Kisiel-Łowczyc głosowało 23 osoby, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się,

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski