04/08/WEUG

Uchwała Nr 04/08/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Babuli podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Teresy Kamińskiej, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr ElŜbiety Babuli na temat „Zastosowanie modeli stochastycznych preferencji w teorii wyboru w warunkach ryzyka” powierzając prof. UG, dr hab. Teresie Kamińskiej funkcję promotora. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 25 osób, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski