05/08/WEUG

Uchwała Nr 05/08/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Polak podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Mirosława Krajewskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Polak na temat „Analiza finansowa w procesach kształtowania wartości grup kapitałowych” powierzając prof. UG, dr hab. Mirosławowi Krajewskiemu funkcję promotora. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 23 osoby, przy dwóch głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski