06/08/WEUG

Uchwała Nr 06/08/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Cezarego Wawrzyńskiego podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Cezarego Wawrzyńskiego na temat „Turystyczne wykorzystanie śródlądowej drogi wodnej osią rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Kanału Elbląskiego” powierzając prof. zw. dr hab. Krystynie Wojewódzkiej-Król funkcję promotora. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 23 osoby, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski