07/08/WEUG

Uchwała Nr 07/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Nawrockiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Jacka Szlachty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Iwony Nawrockiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 6 marca 2008 r. o godzinie 9.00. Przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, nie było osób głosujących nie i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski