09/08/WEUG

Uchwała Nr 09/08/WEUG w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Hanny Treder podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego oraz opiniami czterech recenzentów tego dorobku powołanych w przewodzie habilitacyjnym, postanowiła podjąć uchwałę o dopuszczeniu dr Hanny Treder do kolokwium habilitacyjnego. W głosowaniu tajnym przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za uchwałą opowiedziały się 27 osoby, nie było osób głosujących „nie”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski