10/08/WEUG

Uchwała Nr 10/08/WEUG w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Jacka Zauchy podjęta 21 lutego 2008 r

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego, wszczęła przewód habilitacyjny dr Jacka Zauchy na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych”.

W głosowaniu tajnym, przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski