11/08/WEUG

Uchwała Nr 11/08/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Jacka Zauchy podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Jacka Zauchy w osobach:

1/ prof. zw. dr hab. Jacka Szlachtę ze Szkoły Głównej Handlowej.

2/ prof. zw. dr hab. Annę Zielińską - Głębocką z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Jacka Szlachty głosowało 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. zw. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej głosowało 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się,

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski