12/08/WEUG

Uchwała Nr 12/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Młodzianowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. UMK, dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego i prof. zw. dr hab. Antoniego Makacia podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Młodzianowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 12 marca 2008 r. o godzinie 12.00. Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 28 osób, nie było osób głosujących nie i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski